دکتر مهران روزبهانی

فوق تخصص زنان و زایمان

 

دکتر روزبهانی دندانپزشک جهانی، با جراحی های بین المللی که داشته برای همه مردم دنیا آشنا است.