دکتر مهرانه پارسایی

متخصص اطفال

دکتر پارسایی متخصص اطفال و کودکان اند و مدرک خود را از یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا گرفته اند.