تشخیص بیماری ها

Home / تشخیص بیماری ها
اخبار6

اخبار6

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند

اخبار5

اخبار5

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند

اخبار3

اخبار3

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند

اخبار4

اخبار4

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند

اخبار2

اخبار2

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند

اخبار1

اخبار1

به کودکان بیاموزید که از خود محافظت کنند و با پیروی از این قوانین ساده، از شیوع بیماری‌های مسری، در تماس با همکلاسی و همبازی‌های خود جلوگیری کنند:
-قبل و بعد از خوردن غذا، دستان خود را بشویند
-دست‌هایشان را داخل دهان و بینی نکنند
-مواردی همچون لباس‌ها، شانه‌ها و یا برس مو را با دیگران مبادله نکنند
-برای خوردن و نوشیدن، ظروف شان را با دیگران به اشتراک نگذارند